Algemene Voorwaarden

Niettegenstaande andersluidende mededelingen in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk door het vragen van een offerte aan, het plaatsen van een bestelling bij of het sluiten van een overeenkomst met TadBlu BV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk (België), Dennenstraat 7, BTW BE0672.574.739 (hierna “TadBlu”), dat op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen TadBlu en de Klant uitsluitend de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alle overeenkomsten, nevenafspraken, toezeggingen en wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Mondelinge wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst zijn nietig.


Een bestelling door de klant wordt eerst bindend na schriftelijke bevestiging door TadBlu.


De door TadBlu overeengekomen of gesuggereerde leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Indien TadBlu de voorgestelde leveringstermijn niet in acht neemt, geeft dit de Klant niet het recht de bestelling te annuleren of op te schorten en geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding, schadeloosstelling of compensatie. Vanaf de dag van de levering neemt de Klant alle risico’s met betrekking tot de producten op zich, met inbegrip van overmacht en vernietiging van producten.


TadBlu garandeert dat haar producten voldoen aan alle toepasselijke bindende Belgische en geharmoniseerde Europese wet- en regelgeving. TadBlu garandeert niet dat de producten voldoen aan wet- en regelgeving, normen of andere eisen die afkomstig zijn uit niet-EU-landen en die niet binnen de Europese Unie van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Direct bij aflevering dient de Klant de kwaliteit en kwantiteit van de producten te onderzoeken. De Klant dient elke zichtbare non-conformiteit of zichtbare gebreken inzake kwaliteit en kwantiteit van de producten binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te melden aan TadBlu. Na deze termijn verliest de Klant het recht om zich te beroepen op de zichtbare niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de producten. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen 15 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden schriftelijk bij TadBlu te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven. Klachten geven de Klant nimmer het recht de betaling van de prijs of andere verplichtingen van de Klant op te schorten. Indien de Klant tijdig en terecht reclameert over een non-conformiteit of gebrek, zal TadBlu naar eigen keuze of het non-conforme of gebrekkige product vervangen of een andere oplossing kiezen. Voor zover de klacht binnen een redelijke termijn kan worden hersteld, heeft de Klant geen recht op enigerlei schadevergoeding.


Bestellingen worden gefactureerd tegen de op het moment van de orderbevestiging door TadBlu geldende prijsklassen en condities. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 dagen. Bij niet tijdige betaling van een factuur is de Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening rente verschuldigd tegen een rentevoet van 10% per jaar. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur zal de Klant bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 € per factuur. Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk per aangetekend schrijven en gedetailleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief belastingen, BTW en andere kosten.


Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle leveringen aan de Klant de exclusieve eigendom blijven van TadBlu zolang de Klant niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder met betrekking tot de volledige betaling van de prijs en alle andere kosten en intresten, indien van toepassing. Indien de Klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt of TadBlu gegronde vrees heeft dat de Klant zijn verplichtingen niet kan nakomen, is TadBlu gerechtigd de onbetaalde leveringen terug te nemen c.q. terug te vorderen, te allen tijde en zonder kennisgeving. De Klant is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan TadBlu indien deze voornoemd recht uitoefent, teneinde een dergelijke terugname of terugvordering te vergemakkelijken.


In geval van overmacht is TadBlu gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding, schadeloosstelling of compensatie. TadBlu zal de Klant op de hoogte stellen van de omstandigheden en van haar beslissing. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer of andere verstoringen van de openbare orde, brand, onverkrijgbaarheid van materialen, uitzonderlijke verkeersstoringen, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, stakingen, uitsluitingen, storingen in de energievoorziening, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven of vertraging van derden waarop TadBlu zich voor de uitvoering van de overeenkomst beroept, b.v. voor de levering van de benodigde materialen of diensten. Deze opsomming is illustratief en niet uitputtend. Met overmacht worden gelijk gesteld omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onredelijk bezwaarlijk maken of onredelijk lang laten duren, zodanig dat uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden gevergd.


TadBlu is slechts aansprakelijk voor enig direct letsel, verlies of schade indien deze is ontstaan door grove schuld van TadBlu of bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door TadBlu, met dien verstande dat TadBlu niet aansprakelijk is voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade, kosten of schade. De Klant stemt ermee in dat TadBlu geen andere aansprakelijkheid heeft met betrekking tot enig letsel, verlies of schade (direct, indirect of gevolgschade) in verband met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van TadBlu zal in geen geval meer bedragen dan het laagste van de volgende bedragen: (1) het gefactureerde bedrag, of (2) het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd overeenkomstig de door TadBlu afgesloten verzekeringspolissen.


De Klant verbindt zich ertoe haar klanten op de hoogte te stellen van de Garantievoorwaarden en Zorginstructies die bijgevoegd worden bij iedere facturatie en te vinden zijn op de website https://tadblu.com/nl/garantie-gebruik-en-veiligheid/. Klachten van de kopers van TadBlu producten zullen door de Klant worden afgehandeld met inachtname van de Garantievoorwaarden.


TadBlu blijft de enige en exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot handelsnamen, handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten en handelsgeheimen, op de door haar geleverde goederen. Alle documenten, informatie, knowhow, modellen en/of ontwerpen, van welke aard dan ook, die tijdens de onderhandelingen en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen TadBlu en de klant aan de klant worden verstrekt, en/of die worden vermeld in een document van TadBlu, waaronder een orderbevestiging en een leveringsbon, dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Dergelijke documenten, informatie, knowhow, modellen en ontwerpen blijven eigendom van TadBlu en mogen niet aan derden worden verstrekt, gekopieerd of direct of indirect, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TadBlu.


Het is de Klant niet toegestaan om producten van TadBlu te verkopen onder een andere productnaam en/of een andere bedrijfsnaam dan de eigen bedrijfsnaam en/of via een ander kanaal dan het eigen kanaal en/of andere website dan de eigen website. Bij overtreding van deze voorwaarde zal de Klant aan TadBlu een schadevergoeding verschuldigd zijn van € 10.000,– per overtreding per dag.


In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verwerkt TadBlu gegevens ten behoeve van projectmanagement en boekhouding. In dit verband slaat TadBlu ook de gegevens op die zijn verkregen als gevolg van de zakelijke relatie met de Klant. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan (i) de wettelijke verplichtingen van TadBlu alsmede (ii) voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tussen TadBlu en de Klant. Overeenkomstig de GDPRwetgeving heeft de Klant steeds het recht om te verzoeken om toegang tot gegevens, inzage, rectificatie of wissing van gegevens, informatie, dataportabiliteit, verzet, beperking van de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben en om op schriftelijk verzoek vergeten te worden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.


Alle met TadBlu gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (België) bevoegd.